สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสี 10 อันดับโรค (คน) ปี 2552

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 มะเร็งเต้านม Breast 50 61 66 52 61 80 58 92 60 66 53 51 750
2 มะเร็งปอด Lung 17 26 38 20 16 22 25 19 27 22 23 19 274
3 มะเร็งปากมดลูก Cervix 19 15 20 17 12 8 25 15 14 19 16 8 188
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก Nasopharynx 4 12 8 10 12 12 12 11 7 16 8 8 120
5 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Lymphoma 3 2 4 8 10 10 5 13 10 3 8 8 84
6 มะเร็งลำไส้ตรง Rectum 6 6 6 6 4 11 7 7 5 5 3 3 69
7 มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate 6 8 11 2 3 4 3 6 2 6 7 9 67
8 มะเร็งกระเพาะอาหาร Esophagus 7 1 6 7 2 2 4 6 1 3 9 6 54
9 มะเร็งโพรงมดลูก Corpus 4 5 4 4 - 3 1 7 2 9 6 - 45
10 มะเร็งสมอง Glioblastoma 1 3 3 3 2 4 2 1 4 4 7 1 35
Total 117 139 166 129 122 156 142 177 132 153 140 113 1,686
11 โรคอื่น ๆ 72 58 57 41 50 66 52 53 49 69 72 67 706
Total 189 197 223 170 172 222 194 230 181 222 212 180 2,392