สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ปี 2553

 

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

เดือน
ชาย
หญิง
รวม
มกราคม
45
204
249
กุมภาพันธ์
50
179
229
มีนาคม
38
179
217
เมษายน
42
160
202
พฤษภาคม
29
117
146
มิถุนายน
55
164
219
กรกฎาคม
37
187
224
สิงหาคม
50
182
232
กันยายน
53
179
232
ตุลาคม
60
181
241
พฤศจิกายน
71
154
225
ธันวาคม
92
164
256
รวม
622
2,050
2,672
เดือน
ชาย
หญิง
รวม
มกราคม
33
45
78
กุมภาพันธ์
35
36
71
มีนาคม
39
57
96
เมษายน
40
55
95
พฤษภาคม
28
25
53
มิถุนายน
33
37
70
กรกฎาคม
34
44
78
สิงหาคม
39
44
83
กันยายน
32
60
92
ตุลาคม
35
44
79
พฤศจิกายน
37
51
88
ธันวาคม
37
52
89
รวม
422
550
972

 

สถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2553

ลำดับ
โรค
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1
มะเร็งเต้านม
Breast
144
119
114
95
72
109
125
100
99
108
93
102
1,280
2
มะเร็งปากมดลูก
Cervix
29
25
30
37
24
27
21
39
41
41
29
33
376
3
มะเร็งหลังโพรงจมูก
Nasopharynx
27
19
23
19
11
22
12
15
20
24
27
61
280
4
มะเร็งท่อน้ำดี
Cholangiocarcinoma
11
8
8
11
8
12
11
10
4
7
9
10
109
5
มะเร็งปอด
Lung
3
2
5
7
4
12
16
13
11
10
10
10
103
6
มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostate
5
5
7
5
4
6
4
5
7
6
8
9
71
7
มะเร็งปีกมดลูก
Corpus
0
3
4
5
2
1
6
7
10
10
8
3
59
8
มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
Rectum
11
11
0
0
1
0
0
5
6
4
6
6
50
9
มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนต้น
Caecum
0
5
0
5
1
7
2
7
7
1
0
0
35
10
มะเร็งกระเพาะอาหาร
Stomach
0
0
5
0
1
4
4
3
5
5
5
0
32

รวม
 
230
197
196
184
128
200
201
204
210
216
195
234
2,395