สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) ปี 2553

เดือน
ชาย
หญิง
ด.ช.
ด.ญ.
รวม
มกราคม
523
1,111
22
13
1,669
กุมภาพันธ์
549
1,090
18
14
1,671
มีนาคม
615
1,271
29
11
1,926
เมษายน
387
904
16
7
1,314
พฤษภาคม
368
871
13
7
1,259
มิถุนายน
662
1,537
33
7
2,239
กรกฎาคม
523
1,277
17
11
1,828
สิงหาคม
524
1,139
15
6
1,684
กันยายน
614
1,289
9
11
1,923
ตุลาคม
639
1,269
23
16
1,947
พฤศจิกายน
679
1,271
24
13
1,987
ธันวาคม
666
1,274
21
17
1,978
รวม
6,749
14,303
240
133
21,425


สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ปี 2553

ลำดับ
โรค
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1
มะเร็งเต้านม
Breast
615
558
659
439
453
759
645
628
627
612
642
641
7,278
2
มะเร็งปากมดลูก
Cervix
148
162
189
149
146
273
213
188
225
220
213
210
2,336
3
มะเร็งหลังโพรงจมูก
Nasopharynx
144
124
146
108
77
144
136
112
143
154
137
176
1,601
4
มะเร็งปอด
Lung
95
101
127
65
65
116
77
98
133
94
121
105
1,197
5
มะเร็งลำไส้ตรง
Rectum
36
34
50
51
33
69
62
62
74
80
71
89
711
6
มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostate
44
46
62
36
30
64
39
36
53
55
52
49
566
7
มะเร็งโพรงมดลูก
Corpus
30
27
37
38
26
56
54
36
65
55
50
45
519
8
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
Lymphoma
32
49
47
19
31
55
43
35
47
53
39
42
492
9
มะเร็งกระเพาะอาหาร
Esophagus
27
31
40
25
19
42
44
26
37
26
57
55
429
10
มะเร็งตับ
Cholangiocarcinoma
29
41
35
21
18
35
24
29
28
36
41
32
369
11
มะเร็งลำไส้
Colon
21
23
16
14
22
29
25
36
19
21
38
24
288
รวม
1,221
1,196
1,408
965
920
1,642
1,362
1,286
1,451
1,406
1,461
1,468
15,786
12
โรคอื่นๆ
448
475
518
349
339
597
466
398
472
541
526
510
5,639
รวม
1,669
1,671
1,926
1,314
1,259
2,239
1,828
1,684
1,923
1,947
1,987
1,978
21,425