สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสี 10 อันดับโรค(คน) ปี 2553

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 43 53 65 39 30 63 62 58 52 59 60 63 647
2 มะเร็งปอด 10 23 22 23 11 18 19 21 27 25 28 37 269
3 มะเร็งปากมดลูก 10 5 8 15 12 11 12 16 17 14 11 10 141
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก 13 10 5 9 3 8 7 6 8 8 14 11 102
5 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 7 5 3 6 6 9 4 9 9 8 9 10 85
6 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 8 5 4 6 1 8 7 11 3 2 11 5 71
7 มะเร็งหลอดอาหาร 5 5 6 3 3 7 6 6 3 7 4 13 68
8 มะเร็งต่อมลูกหมาก 2 6 3 8 2 3 6 4 3 11 7 8 63
9 มะเร็งโพรงมดลูก - 1 2 3 2 2 4 4 5 9 3 5 40
10 มะเร็งเนื้อเยื่อ 5 2 4 3 1 5 2 3 3 2 4 5 39
รวม 103 120 122 155 71 134 129 138 130 145 151 167 1,525
11
โรคอื่นๆ
69 60 76 50 33 67 62 58 48 78 77 75 753
รวมทั้งหมด 172 180 198 165 104 201 191 196 178 223 228 242 2,278

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสีที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2553

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 76 92 1 3 172
กุมภาพันธ์ 66 110 - 4 180
มีนาคม 69 121 5 3 198
เมษายน 71 88 4 2 165
พฤษภาคม 33 69 2 - 104
มิถุนายน 76 120 5 - 201
กรกฎาคม 63 125 2 1 191
สิงหาคม 72 121 2 1 196
กันยายน 66 107 3 2 178
ตุลาคม 86 135 - 2 223
พฤศจิกายน 92 130 4 2 228
ธันวาคม 101 137 - 4 242
รวม 871 1,355 28 24 2,278