สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 10 อันดับโรค(ราย) ปี 2553

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 45 47 45 35 31 38 37 34 51 45 50 39 497
2 มะเร็งปอด 16 23 19 11 11 18 9 20 21 24 24 16 212
3 มะเร็งปากมดลูก 6 8 13 9 5 17 12 9 12 9 8 11 119
4 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 6 3 7 8 7 8 13 8 8 10 17 14 109
5 มะเร็งหลังโพรงจมูก 5 4 4 5 - 9 5 5 10 8 10 5 70
6 มะเร็งหลอดอาหาร 3 4 7 4 2 4 4 8 6 5 8 5 60
7 มะเร็งต่อมลูกหมาก 1 7 5 2 1 3 6 4 7 7 6 6 55
8 มะเร็งตับ 4 4 5 - 5 5 4 4 1 6 5 7 50
9 มะเร็งท่อน้ำดี 4 7 6 2 5 2 4 5 4 3 4 3 49
10 มะเร็งสมอง 5 2 4 3 1 4 1 - 2 2 9 3 36
รวม 90 107 111 76 67 104 94 97 120 117 132 106 1,221
11
โรคอื่นๆ
78 66 62 59 35 75 66 79 74 91 92 75 852
รวมทั้งหมด 168 173 173 135 102 179 160 176 194 208 224 181 2,073


สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2553

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 67 96 2 3 168
กุมภาพันธ์ 66 100 5 2 173
มีนาคม 69 97 5 2 173
เมษายน 42 91 2 - 135
พฤษภาคม 44 58 - - 102
มิถุนายน 79 95 4 1 179
กรกฎาคม 62 92 2 4 160
สิงหาคม 80 91 2 3 176
กันยายน 71 117 2 4 194
ตุลาคม 92 112 1 3 208
พฤศจิกายน 101 117 6 - 224
ธันวาคม 75 103 2 1 181
รวม 848 1,169 33 23 2,073