สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ปี 2554

 

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

เดือน
ชาย
หญิง
รวม
มกราคม
75
146
221
กุมภาพันธ์
66
138
204
มีนาคม
99
161
260
เมษายน
68
129
197
พฤษภาคม
60
111
171
มิถุนายน
67
143
210
กรกฎาคม
55
137
192
สิงหาคม
52
148
200
กันยายน
52
139
191
ตุลาคม
51
108
159
พฤศจิกายน
65
142
207
ธันวาคม
58
150
208
รวม
768
1,652
2,420
เดือน
ชาย
หญิง
รวม
มกราคม
44
52
96
กุมภาพันธ์
45
37
82
มีนาคม
48
58
106
เมษายน
44
42
86
พฤษภาคม
42
46
88
มิถุนายน
48
41
89
กรกฎาคม
48
43
91
สิงหาคม
39
37
76
กันยายน
42
39
81
ตุลาคม
50
41
91
พฤศจิกายน
44
40
84
ธันวาคม
41
36
77
รวม
535
512
1,047

 

สถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2554

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 97 92 93 85 69 82 78 86 85 69 79 79 994
2 มะเร็งหลังโพรงจมูก 54 37 61 40 37 40 33 35 27 17 22 34 437
3 มะเร็งปากมดลูก 23 24 32 20 21 30 35 33 44 27 33 40 362
4 มะเร็งปอด 8 10 12 9 6 8 9 12 4 4 7 4 93
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 4 6 9 6 5 8 6 9 7 4 4 7 75
6 มะเร็งท่อน้ำดี 7 7 8 4 2 2 2 3 5 1 3 2 46
7 มะเร็งปีกมดลูก 1 3 7 2 5 2 5 3 1 0 9 8 46
8 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 8 5 6 6 4 6 1 1 0 1 3 2 43
9 มะเร็งหลอดอาหาร 2 3 4 3 3 3 3 3 2 6 6 5 43
10 มะเร็งต่อมทอนซิล 0 9 4 1 0 2 4 3 6 3 10 4 46
รวม 204 196 236 176 152 183 176 188 181 132 176 185 2,185
11 โรคอื่นๆ 17 8 24 21 19 27 16 12 10 27 31 23 235
รวม 221 204 260 197 171 210 192 200 191 159 207 208 2,420

 

สถิติผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2554

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งหลังโพรงจมูก 23 20 17 19 15 15 21 13 14 20 15 14 206
2 มะเร็งเต้านม 11 9 21 9 14 12 13 10 9 10 7 5 130
3 มะเร็งหลอดอาหาร 7 8 7 8 11 7 8 6 8 11 9 8 98
4 มะเร็งปากมดลูก 7 7 10 9 7 7 5 6 5 10 12 9 94
5 มะเร็งปอด 7 4 10 7 6 6 8 5 7 5 5 3 73
6 มะเร็งสมอง 4 2 4 3 5 0 5 5 4 6 2 0 40
7 มะเร็งลำไส้