สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) ปี 2554

เดือน
ชาย
หญิง
ด.ช.
ด.ญ.
รวม
มกราคม
579
1,138
17
7
1,741
กุมภาพันธ์
571
1,047
19
6
1,643
มีนาคม
694
1,246
8
12
1,960
เมษายน
504
919
16
9
1,448
พฤษภาคม
656
1,160
13
7
1,836
มิถุนายน
700
1,284
16
7
2,007
กรกฎาคม
516
1,108
21
5
1,650
สิงหาคม
589
1,270
15
7
1,881
กันยายน
585
1,216
9
7
1,817
ตุลาคม
492
883
12
7
1,394
พฤศจิกายน
666
1,231
17
11
1,925
ธันวาคม
637
1,282
10
19
1,948
รวม
7,189
13,784
173
104
21,250

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ปี 2554

ลำดับ
โรค
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1
มะเร็งเต้านม
607
545
617
467
591
623
511
621
570
429
629
575
6,785
2
มะเร็งปากมดลูก
152
168
229
155
183
232
248
227
240
146
227
271
2,478
3
มะเร็งหลังโพรงจมูก
136
135
173
130
147
164
122
126
118
98
144
167
1,660
4
มะเร็งปอด
104
106
116
83
102
107
79
92
93
70
94
62
1,108
5
มะเร็งลำไส้ตรง
74
51
64
46
64
62
58
60
87
77
77
83
803
6
มะเร็งต่อมลูกหมาก
46
61
61
36
51
70
44
68
68
42
64
51
662
7
มะเร็งหลอดอาหาร
51
21
41
26
42
56
36
43
45
37
63
54
515
8
มะเร็งโพรงมดลูก
34
46
43
30
43
45
47
50
41
25
45
47
496
9
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
39
43
39
25
38
38
39
37
34
39
51
41
463
10
มะเร็งลิ้น
28
30
27
16
25
25
25
23
18
17
22
26
282
รวม
1,271
1,206
1,410
1,014
1,286
1,422
1,209
1,347
1,314
980
1,416
1,377
15,252
11
โรคอื่นๆ
470
437
550
434
550
585
441
534
503
414
509
571
5,998
รวม
1,741
1,643
1,960
1,448
1,836
2,007
1,650
1,881
1,817
1,394
1,925
1,948
21,250