สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ปี 2555

ลำดับ
โรค
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1
มะเร็งเต้านม 
562
583
549
504
567
582
623
603
558
605
563
549
6,848
2
มะเร็งปากมดลูก
196
199
236
194
260
233
240
214
195
247
248
232
2,694
3
มะเร็งหลังโพรงจมูก
145
144
120
162
194
164
164
163
148
174
181
147
1,906
4
มะเร็งปอด
77
90
96
62
122
134
200
138
103
97
115
98
1,282
5
มะเร็งลำไส้ตรง
84
73
81
66
89
99
97
82
66
76
75
77
965
6
มะเร็งต่อมลูกหมาก
53
61
64
62
86
89
80
73
50
63
77
64
822
7
มะเร็งโพรงมดลูก
44
39
42
46
53
40
52
45
31
40
41
32
505
8
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
51
49
42
32
61
51
52
35
25
31
39
36
504
9
มะเร็งหลอดอาหาร
23
38
40
47
36
46
46
31
41
58
32
40
478
10
เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง
22
22
20
28
35
29
27
26
41
53
42
41
386
รวม
1,257
1,298
1,290
1,203
1,503
1,467
1,531
1,410
1,258
1,444
1,413
1,316
16,390
11
โรคอื่นๆ
505
559
509
427
617
568
597
586
467
631
587
524
6,577
รวม
1,762
1,857
1,799
1,630
2,120
2,035
2,128
1,996
1,725
2,075
2,000
1,840
22,967
 

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) ปี 2555

เดือน
ชาย
หญิง
ด.ช.
ด.ญ.
รวม
มกราคม
566
1,162
17
17
1,762
กุมภาพันธ์
611
1,197
28
21
1,857
มีนาคม
580
1,193
14
12
1,799
เมษายน
544
1.061
14
11
1,630
พฤษภาคม
767
1,327
16
10
2,120
มิถุนายน
705
1,299
19
12
2,035
กรกฎาคม
729
1,377
12
10
2,128
สิงหาคม
697
1,254
22
23
1,996
กันยายน
576
1,119
17
13
1,725
ตุลาคม
737
1,300
21
17
2,075
พฤศจิกายน
699
1,256
28
17
2,000
ธันวาคม
616
1,189
23
12
1,840
รวม
7,827
14,734
231
175
22,967