สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2555 (คน)

เดือน เทคนิคการฉายรังสี รวม
2 มิติ 3 มิติ ARC IMRT SRS TLI VMAT
มกราคม 16 110 - 15 - - 28 169
กุมภาพันธ์ 46 145 2 12 - - 28 233
มีนาคม 74 109 1 16 - - 38 238
เมษายน 34 117 1 7 - - 31 190
พฤษภาคม 36 130 - 16 1 - 41 224
มิถุนายน 36 139 4 11 1 - 34 225
กรกฎาคม 24 159 - 11 - - 43 237
สิงหาคม 26 149 1 14 - - 43 233
กันยายน 28 152 1 7 - 1 32 221
ตุลาคม 29 140 5 12 - 1 34 221
พฤศจิกายน 30 147 2 6 - - 35 220
ธันวาคม 22 111 - 13 - - 28 174
รวม 401 1,608 17 140 2 2 415 2,585