สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสี 10 อันดับโรค(คน) ปี 2555

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 48 59 62 59 58 51 58 52 69 42 59 38 655
2 มะเร็งปอด 12 29 26 13 18 25 28 36 29 33 17 25 291
3 มะเร็งปากมดลูก 8 17 18 17 17 19 10 14 16 14 14 13 177
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก 8 11 9 4 11 15 15 14 5 10 10 7 119
5 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 6 12 9 7 12 6 18 9 10 10 7 6 112
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 6 7 7 9 9 6 11 9 8 5 8 4 89
7 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 9 5 7 8 11 8 7 4 5 5 9 5 83
8 มะเร็งหลอดอาหาร 11 4 6 5 9 4 6 5 7 9 11 5 82
9 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 1 2 1 7 1 9 5 1 3 7 6 6 49
10 มะเร็งตับ 5 6 7 2 3 3 3 1 1 7 5 5 48
รวม 114 152 152 131 149 146 161 145 153 142 146 114 1,705
11
โรคอื่นๆ
55 81 86 59 75 79 76 88 68 79 74 60 880
รวมทั้งหมด 169 233 238 190 224 225 237 233 221 221 220 174 2,585

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสีที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2555

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 67 94 3 5 169
กุมภาพันธ์ 96 131 3 3 233
มีนาคม 85 144 5 4 238
เมษายน 59 124 3 4 190
พฤษภาคม 85 137 1 1 224
มิถุนายน 87 134 4 - 225
กรกฎาคม 89 146 2 - 237
สิงหาคม 102 124 4 3 233
กันยายน 83 132 2 4 221
ตุลาคม 96 120 2 3 221
พฤศจิกายน 85 126 5 4 220
ธันวาคม 65 105 3 1 174
รวม 999 1,517 37 32 2,585