สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ปี 2556

ลำดับ โรค มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 644 591 591 588 845 630 602 682 606 670 667 635 7,751
2 มะเร็งปากมดลูก 205 178 228 209 249 215 175 210 191 269 214 198 2,541
3 มะเร็งหลังโพรงจมูก 134 146 119 144 204 152 130 151 156 184 181 166 1,867
4 มะเร็งปอด 116 78 104 122 141 90 97 114 124 95 121 115 1,317
5 มะเร็งลำไส้ตรง 90 84 83 77 112 110 84 68 79 99 109 89 1,084
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 75 84 68 73 100 74 73 81 90 73 83 80 954
7 มะเร็งโพรงมดลูก 51 45 59 47 75 44 36 52 64 67 47 56 643
8 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 57 49 39 43 57 28 40 41 33 60 72 36 555
9 มะเร็งหลอดอาหาร 50 43 59 45 70 49 50 39 40 35 20 35 535
10 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 37 41 21 30 28 45 42 32 43 32 34 27 412
รวม 1,459 1,339 1,371 1,378 1,881 1,437 1,329 1,470 1,426 1,584 1,548 1,437 17,659
11 โรคอื่นๆ 525 505 487 542 765 633 598 599 594 655 674 590 7,167
รวม 1,984 1,844 1,858 1,920 2,646 2,070 1,927 2,069 2,020 2,239 2,222 2,027 24,826

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) ปี 2556

เดือน
ชาย
หญิง
ด.ช.
ด.ญ.
รวม
มกราคม
659
1,297 20 80 1,984
กุมภาพันธ์
633
1,191 11 9 1,844
มีนาคม
593
1,231 24 10 1,858
เมษายน
638
1,244 20 18 1,920
พฤษภาคม
887
1,714 24 21 2,646
มิถุนายน
716
1,319 19 16 2,070
กรกฎาคม
701
1,199 17 10 1,927
สิงหาคม
706
1,331 14 18 2,069
กันยายน
727
1,256 22 15 2,020
ตุลาคม
791
1,413 23 12 2,239
พฤศจิกายน
778
1,413 19 12 2,222
ธันวาคม
717
1,272 19 19 2,027
รวม
8,546
15,880
232
168
24,826