สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2556 (คน)

เดือน

 

เทคนิคการฉายรังสี

รวม
2 มิติ 3 มิติ ARC IMRT SRS VMAT TBI SBRT SRT
มกราคม 23 131 - 13 2 43 - - - 212
กุมภาพันธ์ 27 129 - 7 - 35 - - - 198
มีนาคม 27 159 2 10 - 32 1 - - 231
เมษายน 16 130 - 11 - 28 - - - 185
พฤษภาคม 20 139 - 19 - 24 2 2 - 206
มิถุนายน 21 140 1 19 - 32 3 - 1 217
กรกฎาคม 22 166 3 17 1 21 - - 1 231
สิงหาคม 30 144 3 23 4 38 - - - 242
กันยายน 36 147 3 10 - 42 3 - - 241
ตุลาคม 24 136 10 14 1 47 - - - 232
พฤศจิกายน 26 170 1 15 1 43 - - 3 259
ธันวาคม 18 161 3 6 2 34 1 - 2 227
รวม 290 1,752 26 164 11 419 10 2 7 2,681