สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2557 (คน)

เดือน เทคนิคการฉายรังสี รวม
2D 3D ARC IMRT SRS VMAT TBI SBRT SRT Gating
มกราคม 20 219 11 28 1 91 1 0 2 0 373
กุมภาพันธ์ 13 160 4 12 2 41 1 2 1 0 236
มีนาคม 19 156 7 10 2 69 0 2 3 0 268
เมษายน 11 127 5 5 2 41 0 0 6 0 197
พฤษภาคม 11 157 19 17 3 49 1 0 6 0 263
มิถุนายน 16 153 6 14 2 54 1 0 2 0 248
กรกฎาคม 10 153 7 18 1 49 4 0 3 0 245
สิงหาคม 13 162 11 10 0 56 0 1 9 0 262
กันยายน 13 149 10 13 1 60 2 0 8 0 256
ตุลาคม 8 155 9 18 3 64 2 5 8 0 272
พฤศจิกายน 7 167 7 12 1 67 1 5 6 1 274
ธันวาคม 10 168 11 14 1 62 0 4 10 1 280
รวม 151 1,926 107 171 19 703 13 19 64 1 3,174