สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสี 10 อันดับโรค(คน) ปี 2557

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 90 81 62 47 66 74 59 76 64 65 73 57 814
2 มะเร็งปอด 37 27 41 34 27 23 35 35 37 41 20 37 394
3 มะเร็งปากมดลูก 30 11 6 14 23 14 10 17 12 12 21 16 186
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก 18 7 15 8 16 11 6 13 11 20 6 14 145
5 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 17 3 11 6 6 12 15 7 15 9 22 13 136
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 17 6 11 7 7 13 10 10 7 7 10 10 115
7 มะเร็งหลอดอาหาร 9 4 10 6 9 8 7 8 13 6 9 7 96
8 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 8 5 4 5 7 10 11 3 3 4 5 10 75
9 มะเร็งสมอง 13 4 3 3 6 4 5 2 3 6 9 4 62
10 มะเร็งมดลูก 9 7 3 5 6 2 5 4 5 4 4 3 57
รวม 248 155 166 135 173 171 163 175 170 174 179 171 2,080
11
โรคอื่นๆ
125 81 102 62 90 77 82 87 86 98 95 109 1,094
รวมทั้งหมด 373 236 268 197 263 248 245 262 256 272 274 280 3,174

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสีที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2557

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 152 215 2 4 373
กุมภาพันธ์ 88 142 4 2 236
มีนาคม 119 147 2 0 268
เมษายน 78 116 2 1 197
พฤษภาคม 111 147 2 3 263
มิถุนายน 102 142 2 2 248
กรกฎาคม 108 133 3 1 245
สิงหาคม 106 151 3 2 262
กันยายน 109 147 0 0 256
ตุลาคม 107 159 5 1 272
พฤศจิกายน 117 153 3 1 274
ธันวาคม 115 163 0 2 280
รวม 1,312 1,815 28 19 3,174