สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 10 อันดับโรค(ราย) ปี 2557

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 48 38 62 43 33 51 52 40 56 48 48 52 571
2 มะเร็งปอด 17 32 13 15 16 19 22 21 24 19 24 18 240
3 มะเร็งปากมดลูก 17 9 13 8 9 9 12 11 11 10 20 13 142
4 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 8 4 10 4 9 7 11 11 18 12 14 16 124
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 11 5 14 4 6 5 6 15 5 6 7 6 90
6 มะเร็งหลังโพรงจมูก 6 8 5 5 6 7 7 8 14 10 6 5 87
7 มะเร็งตับ 5 5 5 5 3 3 10 1 4 5 4 15 65
8 มะเร็งท่อน้ำดี 10 4 4 2 1 4 4 5 6 7 10 3 60
9 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 6 2 2 4 2 3 4 5 7 7 6 4 52
10 มะเร็งสมอง 4 1 3 3 2 4 2 3 5 2 5 11 45
รวม 132 108 131 93 87 112 130 120 150 126 144 143 1,476
11
โรคอื่นๆ
84 70 82 60 70 80 97 67 87 107 86 65 955
รวมทั้งหมด 216 178 213 153 157 192 227 187 237 233 230 208 2,431

 


สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา ปี 2557

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 89 124 2 1 216
กุมภาพันธ์ 89 87 1 1 178
มีนาคม 88 120 2 3 213
เมษายน 65 87 1 0 153
พฤษภาคม 68 86 1 2 157
มิถุนายน 69 118 3 2 192
กรกฎาคม 110 114 2 1 227
สิงหาคม 89 96 2 0 187
กันยายน 98 134 4 1 237
ตุลาคม 99 131 2 1 233
พฤศจิกายน 78 149 2 1 230
ธันวาคม 86 121 1 0 208
รวม 1,028 1,367 23 13 2,431