สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2562 (คน)

เทคนิคการฉายรังสี
เดือน 2D 3D IMRT ARC VMAT SRS SBRT SRT TBI ELEC GATTING รวม
มกราคม 2 155 14 2 97 4 5 10 0 1 0 290
กุมภาพันธ์ 4 159 17 5 96 2 5 13 1 1 0 303
มีนาคม 5 185 21 5 129 2 5 7 0 0 0 359
เมษายน 3 152 15 4 87 0 9 4 0 0 0 274
พฤษภาคม 2 169 17 9 90 3 12 13 0 1 0 316
มิถุนายน 0 152 22 4 149 3 7 13 0 1 0 351
กรกฎาคม 4 185 23 4 118 6 9 7 1 0 0 357
สิงหาคม 5 183 25 5 115 4 9 16 2 1 1 366
กันยายน 2 171 19 11 127 0 11 11 0 2 1 355
ตุลาคม 2 159 14 9 130 3 12 4 0 0 0 333
พฤศจิกายน 2 183 23 1 150 3 9 13 0 0 0 384
ธันวาคม 0 147 15 1 103 1 9 13 0 1 0 290
รวม 31 2,000 225 60 1,391 31 102 124 4 8 2 3,978