สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2565 (คน)

เทคนิคการฉายรังสี
เดือน 2D 3D IMRT ARC VMAT SRS SBRT SRT TBI SBPT IMPT ELE GATING รวม
มกราคม 4 88 16 2 124 8 12 6 0 10 9 0 1 280
กุมภาพันธ์ 4 81 33 6 138 2 13 9 0 9 8 0 1 304
มีนาคม 0 85 22 3 171 2 16 17 2 9 8 0 5 340
เมษายน 2 94 28 1 137 3 10 10 0 8 4 0 1 298
พฤษภาคม 1 110 22 1 146 2 14 12 0 14 9 0 2 333
มิถุนายน 0 116 21 4 159 4 28 16 0 8 7 0 0 363
กรกฎาคม 1 81 35 1 131 2 18 7 0 20 8 0 1 305
สิงหาคม 3 88 25 2 167 1 21 17 0 14 7 0 9 354
กันยายน 3 101 34 0 179 0 23 27 2 25 6 0 2 402
ตุลาคม 2 84 20 1 156 3 14 10 3 31 5 0 0 329
พฤศจิกายน 2 98 23 3 166 1 17 12 0 27 4 0 1 354
ธันวาคม 2 88 47 4 173 2 20 10 0 31 5 1 3 386
รวม 24 1,114 326 28 1,847 30 206 153 7 206 80 1 26 4,048