มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม...เป็นโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในผู้หญิงไทย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาโรคนี้ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมีความกังวลกับทั้งตัวโรคและขั้นตอนการรักษา ฉะนั้นผู้ป่วยน่าจะรู้สึกวางใจขึ้น ถ้าได้เข้าใจแผนการรักษาทั้งหมดที่ตนเองจะต้องพบเจอ ผู้เขียนจึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษามะเร็งเต้านมอย่างเป็นลำดับขั้น อธิบายด้วยคำพูดง่าย ให้เข้าใจและคลายความสงสัย ขยายความสิ่งที่แพทย์ผู้รักษาอาจไม่มีเวลาพอจะให้ข้อมูล โดยจุดเด่นอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ เขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึง 4 ท่าน เนื่องด้วยกระบวนการรักษาโรคนี้แพทย์ต้องทำงานเป็นทีม กล่าวคือ มีทั้งหมอผ่าตัด หมอผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้าง หมอฉายแสง และหมอทางยา แพทย์ทุกท่านต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายร่วมกัน และลงลึกในการรักษาตามความเชี่ยวชาญ   แพทย์ทั้ง 4 สาขาจึงร่วมกันให้ความกระจ่างและแนวทางการรักษาในหัวข้อที่ตนถนัดในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ในข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา

https://www.se-ed.com/product/มะเร็งเต้านม.aspx?no=9786165290401&utm_source=พัฒน์พงศ์+%25