พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) : SRS / SBRT Clinical School

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) : SRS / SBRT Clinical School

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท Varian : a Siemens Healthineers company ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : SRS / SBRT Clinical School เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และผลิตงานวิจัยด้านการฉายรังสีเทคนิคชั้นสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจงจินต์ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ขอบคุณภาพข่าวจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/sbrt-clinical-school/