ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ตารางตรวจแพทย์และการนัดหมาย


โทรทำนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ที่ 02-256-5193

ผู้ป่วยใหม่ทำอย่างไร คลิก
แผนที่ฝ่ายรังสีรักษา คลิก

ตารางตรวจแพทย์และการนัดหมาย
  ในเวลาราชการ ตึกว่องวานิชชั้น 1 คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตึกว่องวานิชชั้น 1
  08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 16.00-18.00 น.
จันทร์ นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต
พญ.สาริน กิจพาณิชย์
พญ.กนกพร ทองเลิศ พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์
พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
พญ.สาริน กิจพาณิชย์
อังคาร นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา
พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์
พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
นพ.เพชร อลิสานันท์
พุธ พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
- นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต
พญ.กนกพร ทองเลิศ*
พฤหัส นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์
นพ.เพชร อลิสานันท์
พญ.กนกพร ทองเลิศ
- นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์
พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
ศุกร์ พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
พญ.สาริน กิจพาณิชย์
- -