สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อัตราค่าบริการทางรังสีรักษา

ในเวลาราชการ สิทธิ 30บาท

(8.00-16.00 น.) สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ในเวลาราชการ สิทธิประกันสังคม

(8.00-16.00 น.) ข้าราชการเบิกจ่ายตรง รัฐวิสาหกิจ

ค่าบริการทางรังสีรักษาในเวลาราชการ ผู้ป่วยทั่วไป

อัตราค่าบริการทางรังสีรักษาในเวลาราชการ (8.00-16.00 น.) ผู้ป่วยทั่วไป

ค่าฉายรังสีในเวลาราชการ

ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการ สำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

อัตราค่าบริการทางรังสีรักษา