chulacancer เรื่องเล่าจากผู้ป่วย
chulacancer เพื่อนคู่คิด
chulacancer ข่าวสารและเหตุการณ์
chulacancer ส่งต่อผู้ป่วย
/home2016/images/demo/home1.jpg

ทำไมผู้ป่วยถึงเลือกเรา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศที่มีชื่อเสียงมาช้านาน สาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 30 ปี และเป็นแห่งผลิตแพทย์เฉพาะทาง ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาให้กับประเทศไทย ในอันดับต้นของประเทศ

http://www.chulacancer.net/uploads/articles_attc/1627880092.jpg

การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การฉายอนุภาคโปรตอนแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นี้

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์