chulacancer เรื่องเล่าจากผู้ป่วย
chulacancer เพื่อนคู่คิด
chulacancer ข่าวสารและเหตุการณ์
chulacancer ส่งต่อผู้ป่วย
/home2016/images/demo/home1.jpg

ทำไมผู้ป่วยถึงเลือกเรา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศที่มีชื่อเสียงมาช้านาน สาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 30 ปี และเป็นแห่งผลิตแพทย์เฉพาะทาง ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาให้กับประเทศไทย ในอันดับต้นของประเทศ

http://www.chulacancer.net/uploads/articles_attc/1488849016.jpg

การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน

เทคโนโลยีและวิวัฒนาการของรังสีรักษาได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งในแง่ของเทคนิคการฉายรังสีและเครื่องมือการฉายรังสี กล่าวคือ มีการพัฒนาเทคนิคการฉายรังสีจากแบบ2 มิติ เป็น 3 และ 4 มิติ และพัฒนาสู่การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (intensity modulated radiotherapy, IMRT) ปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัว (volumetric arc radiotherapy, VMAT) การฉายรังสีแบบผ่าตัด (stereotactic radiosurgery, SRS) และการฉายรังสีร่วมพิกัด (stereotactic body radiotherapy, SBRT)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 4 6 4 8 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์