มะเร็งต่อมลูกหมาก เรื่องที่ 2

4 มกราคม 2562
 กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กระผมนายพรหมกฤต ม่วงมงคล อดีตข้าราชการนายอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ด้วยอาการติดเชื้อ ได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ และทีมแพทย์ เข้ารักษาต่อ ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 15 ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดดุจญาติมิตร จากนันได้ส่งตัวยังอาคารภูมิสิริ ชั้น 19 อย.3 ที่ได้รับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด จนปัจจุบันได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านภายใต้การดูแลของ นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ 
 
กระผมและภรรยาจึงนำเรียนขอชื่นชมการทำงานที่ดีเยี่ยมขอบบุคลากรในสังกัดดังนี้ 
1.รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสบสันติ และทีมแพทย์ ภปร.ชั้น 6 และพยาบาลเลขา นพ.เกรียงศักดิ์(คุณนุ้ย)
2.ทีมหมอ พยาบาล บุคลากรภูมิสิริชั้น 15 
3.ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร ภูมิสิริชั้น 19B อย.3 อาทิ นพ.ปิยพันธ์ ประพันธ์วัฒนะ, พญ.สุนฤดา หมื่นเขตวิทย์, พญ.สาริน คหะแก้ว, นสพ.อรอินทร์ เตมียะประดิษฐ์
4.ทีมแพทย์ทีมงาน นพ.ชลเกียรติ  ขอประเสริฐ โดยเฉพาะทีมพยาบาล ว่องวานิช ชั้น 7 (ดูแลห้อง 715) ทุกท่าน
   
กระผมจึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ด้วยความชื่นชมและขอขอบคุณยิ่ง
อนึ่งขอขอบคุณ พญ.วิไลวัลย์ ตินนังวัฒนะ สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, อ.นพ.เพชร  (ว่องวานิช) และทีม
อนึ่งขอบพระคุณอย่างยิ่ง คือ นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ (ศูนย์ชีวาภิบาล)และทีม น.ส.หม่วย หวังสกุล ผช.พยาบาล ชั้น 7 ว่องวานิช ครับ